วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

จุดประสงค์รายวิชา
  1. เพื่อให้มีความเข้าใจโปรแกรมประมวบลผลคำ
  2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
  3. เพื่องให้เห็นถึวความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ
มาตราฐานรายวิชา
  1. อธิบายความหมาย  หน้าที่  และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ
  2. ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างและแก่ไขเอกสาร
  3. จัดพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ
คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและคาวมสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ  ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ  การบันทึก  การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์